who we are

Spoločnosť B&V Pro s.r.o. vznikla na základe dlhoročnej skúsensosti výkonu verejného obstarávania. Od roku 2000 pôsobí Ing. Beatrix Fazekas aktívne v oblasti verejného obstarávania v celej jeho šírke a hĺbke, počnúc grantovými schémami PHARE (public procurement), pracovných skúseností na riadiacích orgánoch v rámci projektových aktivitách súvisiacich so štrukturálnymi fondami, cez poradenskú činnosť obstarávateľom i potenciálnym dodávateľom vo verejnom obstarávaní až po realizáciu komplexních obstarávateľských procesov.

Výkon činností sa tak transformoval pod právnu formu s.r.o. vlastnenej 100% podielom osobou vykonávajúcou činnosť. Od uvedeného dátumu je tak spoločnosť plne právne i odborne spôsobilá vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní. Spoločnosť poskytuje širokému spektru klientov komplexné služby, ktorých najvyššou formou realizácie je práve výkon komplexného procesu verejného obstarávania.

Hlavným predmetom činnosti je komplexná poradenská činnosť vo verejnom obstarávaní a realizácia procesov verejného obstarávania v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní.

Spoločnosť B&V Pro s.r.o. disponuje ľuďmi s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí majú odborné aj technické zázemie tak vo verejnom obstarávaní, ako aj s implementáciou projektu podporených Európskou úniou (eurofondy). Štatutárny organ, Ing. Beatrix Fazekas, je odborne spôsobilou osobou registrovaná pod číslom G1319-383-2003. Realizovala desiatky verejných obstarávaní so zadávaním zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác. Dlhoročnú odbornú skúsenosť získala prácou na riadiacích orgánoch od roku 2000 v rámci implementácie tak PHARE grantových projektov ako aj projektov podporených zo štrukturálnych fondov.

Našou prioritou je vytvárať trvalé a korektné vzťahy s našimi zákazníkmi a prinášať im maximálnu pridanú hodnotu. Naši klienti sa na nás s dôverou obracajú pri riešení svojich projektov a oceňujú najmä odbornosť, kompetentnosť, individuálny prístup a kvalitu našich služieb.


Cool Web